ការ​ផ្សាយ​ដំណឹង​ការងារ​លើ​គេហទំព័រ​បងធំដតខម

លោកអ្នកមិនចាំបាច់ពិបាកក្នុងការបញ្ចូលទិន្នន័យក្នុងការស្វែងរក បុគ្គលិកដោយខ្លួនអ្នកនោះទេ លោកអ្នកអាចផ្ញើររាល់ទិន្នន័យអស់ទាំងនេះមកកាន់ គេហទំព័របងធំដតខមដើម្បីជួយសម្រួល ដល់ការងាររបស់លោកអ្នកក្នុងការស្វែងរកបុគ្គលិក មកបំរើក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នក។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបាកការងារដោយគ្មានបទពិសោធន៍? វគ្គទី2

អ្នកស្រី ច្រឹង ចរិយា អនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងជាសមាជិកសមាគមធនធានមនុស្សកម្ពុជា ប្រវត្តិសង្ខេប

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបាកការងារដោយគ្មានបទពិសោធន៍? វគ្គទី1

អ្នកស្រី ច្រឹង ចរិយា អនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងជាសមាជិកសមាគមធនធានមនុស្សកម្ពុជា ប្រវត្តិសង្ខេប