ការ​ផ្សាយ​ដំណឹង​ការងារ​លើ​គេហទំព័រ​បងធំដតខម

លោកអ្នកមិនចាំបាច់ពិបាកក្នុងការបញ្ចូលទិន្នន័យក្នុងការស្វែងរក បុគ្គលិកដោយខ្លួនអ្នកនោះទេ លោកអ្នកអាចផ្ញើររាល់ទិន្នន័យអស់ទាំងនេះមកកាន់ គេហទំព័របងធំដតខមដើម្បីជួយសម្រួល ដល់ការងាររបស់លោកអ្នកក្នុងការស្វែងរកបុគ្គលិក មកបំរើក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នក។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបាកការងារដោយគ្មានបទពិសោធន៍? វគ្គទី2

អ្នកស្រី ច្រឹង ចរិយា អនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងជាសមាជិកសមាគមធនធានមនុស្សកម្ពុជា ប្រវត្តិសង្ខេប

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបាកការងារដោយគ្មានបទពិសោធន៍? វគ្គទី1

អ្នកស្រី ច្រឹង ចរិយា អនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងជាសមាជិកសមាគមធនធានមនុស្សកម្ពុជា ប្រវត្តិសង្ខេប

How​ to pay to BongThom.com by Wing

របៀបបង់ប្រាក់មក បងធំដតខម តាមភ្នាក់ងារវីង៖ ទៅកាន់ភ្នាក់វីងណាមួយដែលនៅជិតអ្នកបំផុត ប្រាប់ទៅដល់ភ្នាក់ងារវីងថា អ្នកបង់វិក្កយបត្រអោយ ក្រុមហ៊ុនក្រមា (បងធំដតខម)

How to post job on www.bongthom.com

របៀបផ្សព្វផ្សាយដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកលើគេហទំព័រ បងធំដតខម ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ក្រុមហ៊ុន ក៍ដូចជាបេក្ខជនដាក់ពាក្យ អតិថិជនតម្រូវអោយមានដូចជា៖ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន រឺ អង្គការ អាសយដ្ឋាន លេខទូរសព័្ទ និង អុីមែល លេខសម្គាល់ពន្ធអាករ ប្រសិនបើមាន